WELKOM

op de website van

De Theepot, creatief met yoga.


De Theepot (te Franeker) biedt lessen van een uur vol spel,

muziek, dans, yoga oefeningen, houdingen, fantasie en plezier!


Kinderyoga


 Tiener Yoga


Ouder en kind Yoga


KinDErYoGA voor GroTe MenSEn


Therapeutische kinderyoga


Yin & Relax Yoga


 Dans Magie

 

                                                                Veel liefs, Marja

          


Alle lessen duren 60 minuten tenzij anders aangegeven.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw


ALGEMENE VOORWAARDEN

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Deelname aan de (kinder)yoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a.gebasseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep. Of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De deelnemer schrijft zich in op een vaste les of lessen. Indien verhinderd, dient de deelnemer dit per email whatsapp, per sms of telefonisch door te geven.

De betaling geschiedt vooraf. De deelnemer ontvangt een factuur. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is  De theepot, creatief met yoga gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is De theepot, creatief met yoga als dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijkerente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van hetopenstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Als de deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, dan is hij/zij op geen enkele wijze verplicht deze oefening te doen.

Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Wanneer een kind zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

De theepot, creatief met yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

De theepot, creatief met yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De theepot, creatief met yoga  , dienen te worden vergoed.

Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en De theepot, creatief met yoga  het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

De theepot, creatief met yoga behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

De theepot, creatief met yoga behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt u hierover bericht via de mail.


Huisregels

- Zorg dat je 5 minuten voor tijd aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen. Is de deur dicht dan kun je helaas niet meer met de les meedoen

- Mobiele telefoons uit, ook geen trilstand. 

- Gebruik tijdens de yoga geen zware parfum, maar zorg wel dat je fris ruikt. 

- Blessures, klachten of zwanger? Altijd even melden vooraf aan de les.  

- Afmelden graag zo tijdig mogelijk, het liefst tot twee uren vooraf aan de les. Als je je niet afmeld kost dit wel een strip van je kaart.

- Zweet je snel tijdens de les? Schaf om hygiënische redenen een eigen mat aan of neem een handdoek mee naar de les. 

- Probeer na afloop van de les tijdens de thee, de stilte nog even te bewaren.  -

- Het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.